Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Bynære rekreative områder skal sommetider vedligeholdes eller fornys for at ligge på linie med forandringer i forbindelse med byudvikling. Mindre søer kan have flere formål udfra rent æstetiske til specielle funktionelle hensyn.

Georadaren kan anvendes til at indhente informationer om dybdeforholdene og bundsedimenterne. Denne type af informationer kan derefter anvendes til planlægning og budgetestimeringer.

Plan:

Optag radardata på søen sammen med GPS. Tolk radardata med hensyn til søbunden og sedimenttykkelsen.
Afgræns søen med en polygon, grid tolkningerne og fremstil et konturkort.
Vis søbunden og sedimenttykkelsen ovenpå et tematisk kort og vis søbunden i et 3D perspektivisk plot.
Denne sø har flere formål, og udover en rent æstetisk værdi har den en forhistorie som havn. Søen får sit vand fra en å (øverst til højre) og før 1500 tallet var der sejlpassage ud til havet (nederst til venstre). Derefter betød tilsanding af passagen, at adgangen til havet forsvandt, og havnen var ikke længere i brug.
Fremgangsmåden for skanningen af søen er den samme som vist i

'Udstillingshal' > 'Opmåling af mindre ferskvandssøer'


Resultat:


Både det bathymetriske kort og det perspektiviske kort (ovenover) viser en erosionskanal på bunden af søen. Under optagelserne viste nedfaldne blade og snavs på søens overflade ingen tegn på vandbevægelse. Imidlertid bevægede vandet fra åen sig i erosionskanalen gennem søen ned mod et opstemningsværk.

Konturkortet til venstre viser den estimerede sedimenttykkelse under søbunden.

For at estimere tykkelsen af bundsedimentet kan det være nødvendigt at indsamle borekerner. Der kan være mange grunde til at bestemme, om bundsedimenterne er af biologisk oprindelse eller ej. Det kan være vanskeligt at skelne disse sedimenttyper baseret alene på radardata.

De radarbaserede kort kan bruges til at bestemme hvor på søen, der skal optages uforstyrrede boreprøver. Disse resultater kan anvendes til af forbedre tolkningerne.