Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Skanning af en mindre ferskvandssø.

Udarbejdelse af et bathymetrisk kort (viser dybdeforholdene) foregår fra en gummibåd med radarudstyr og GPS navigation. Der sejles i et tæt mønster, og efterfølgende kan positionsdata flettes sammen med radardata og danne basis for kortet.

Plan:
Sejl langs ruter der ligger 5 - 10 m fra hinanden ude på søen. Optag GPS data langs kanten af søen på land for at få søkantens form. Tolk radardata med henblik på søbunden, fremstil et griddet kort over søbunden og opmål tværsnit af søen udfra kortet. Læg et kontureret kort over dybden af søen ind på et tematisk kort.
Resultat:
Billedet til venstre viser et konturkort over dybden til bunden af søen. Hvor konturlinierne ligger tæt, hælder bunden meget, og jo stærkere den blå farve er, desto dybere er der til bunden.

Søen får tilført vand i nærheden af B fra en rørlagt bæk, og i nærheden af A står et overløbsrør ude i søen. Søen er opført i en leret moræne med ingen, eller næsten ingen bundsedimenter. Sigtbarheden i vandet varierer mellem 1 og 1½ m.

Den røde linie angiver placeringen af et tværsnit af søen.
Det bathymetriske kort kan bruges til at danne tværsnit af søen, og vandfordelingen i dybden kan beregnes (volumetri). I søer med rent vand kan tykkelsen af dyndlaget opmåles. Dyndlaget kan bestå af en blanding af sand, silt og biologisk materiale.
Radarskanninger af ferskvandssøer, større åer og regnvandsbassiner forudsætter et ringe indhold af salte og lerpartikler i suspension. Et højt indhold af opløste salte bevirker reduceret gennemtrængning af radarsignalerne.Tværsnit A-B gennem søen.
Afstande og dybder er givet i meter, og overhøjningen er 10.