Forside   Georadar   Seismik   Udstillingshal   Ressourcer   Kontakt

Opmåling af et regnvandsbassin.

Regnvandsbassiner er udformet på mange måder afhængigt af formål, dimensionering og virkemåde. Til venstre ses et ca. 0.9 ha stort regnvandsbassin med to tilløb og et afløb, der har forbindelse til en å øverst til venstre. Afløbet ved D og B består af et ø 70 cm rør, hvis overside ligger ca. 2 cm under vandoverfladen. Alle dybder refererer til vandspejlet i det niveau. De to tilløbsrør ved A og B har oversider ca. 60 cm over vandoverfladen. Sigtbarheden i vandet er 50 - 60 cm.

Plan:
Udarbejd et bathymetrisk kort over bassinet. Inddel vandet i lag og undersøg fordelingen af vandlagene.

Fremgangsmåden for skanningen af bassinet er den samme som vist i

'Udstillingshal' > 'Opmåling af mindre ferskvandssøer'


Ved horisontal inddeling af vandlagene udregnes arealerne af den vanddækkede bassinbund, d.v.s. at summen giver det samlede areal. Det samme gælder for volumerne.

De røde linier angiver placeringerne af tværsnit gennem bassinet.


Længder og dybder er angivet i meter, og overhøjningen er 20.
 

Resultat

Udfra konturkortet, volumetrien og arealfordelingen for tværsnittene, kan man se at

Hæves den horisontale delelinie bare 5 cm, vokser det nederste vandlags volumen med ca. 200 m3, og det nederste vandlags areal vokser med mere end 1000 m2. Deleliniens placering er meget tæt på kanten af det inderste kar i bassinet.

Afløbsrøret vil ikke kunne afvande de ca. 1360 m3 i det nederste vandlag, da afløbsrørets nederste kant ligger i ca. 70 cm dybde.

Det nederste vandlag er permanent, og har en højde fra bunden på ca. 55 cm.

På konturkortet kan man se, at der ikke er tegn på dannelse af erosionskanaler i bassinbunden mellem af- og tilløbene.

Opstuvningskapaciteten af regnvansbassinet er anslået til at være ca. tre gange det totale vandvolume, der er målt på tidspunktet for opmålingen, da bassinkanten ligger væsentligt højere end vandoverfladen.


Volumetri og arealfordeling

Opgave: Hvordan ville kurverne se ud, hvis regnvandsbassinet havde form som en åben skotøjsæske?


I figuren til venstre ses fordelingen af volume og areal som funktion af vanddybden. Vi kan tænke os, at man tømmer bassinet, og måler disse parametre ved opfyldning af vand.

A: Her stiger det vanddækkede areal af det indre kar
B: Nu begynder vandet at løbe ud over den øvre kant af det indre kar
C: Her vokser volumet over det indre kar
D: Nu er det øverste vandlag nogenlunde konstant med hensyn til areal

Mellem B og C findes der en ca. 10 cm vandsøjle. Det kan betyde, at den øverste kant af det indre kar ikke er helt horisontal eller plan (se nederste tværsnit). I så fald skulle kurven have været mere lodret umiddelbart efter B.

Formen af kurverne i figuren afhænger helt af formen af bassinet.
   

                         50 cm                                              55 cm
Til venstre ses vandets arealfordeling, der korresponderer med tværsnittene af søen. Den blå farve viser vandoverfladen ved henholdsvis 50 cm og 55 cm vandsøjle. 

Dette illustrerer, hvor oprensning af bassinet bør udføres, hvis man ønsker en ligelig fordeling af vandet i regnvandsbassinets nedre dele.
Hent denne side som pdf